Üdvözöljük a Primero Prémium Szivattyúk Szakértője oldalán!
Hotline:
+36 30 270 2222
0 termék a kosárban (Ft)
Oldal kiválasztása

A Primero Szivattyú Kereskedelmi és Szerviz Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Primero Szivattyú Kereskedelmi és Szerviz Kft. (”Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési
politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.
Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi
CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok
gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az „ONLINE PRIVACY
ALLIANCE” ajánlásait.
A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumának Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatala (Belkereskedelmi és Idegenforgalmi Főosztály) által kiadott határozat
szerint (Ikt. szám: 216201/2013/N.) a Társaság NAIH-66201/2013. nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén,
minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen,
hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben
tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). A Társaság NAIH adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-66201/2013.

2. Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett)
kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az
adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

Adatkezelő:
Primero Szivattyú Kereskedelmi és Szerviz Kft. (székhelye, 5000 Szolnok, Thököly út 91.) 
Tel.: (+36-30-270-2222 , web: www.primero.hu, Fax.: (+36-30-547-6820.)

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára
hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok
feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem
lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben
automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy
aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság honlapján regisztrál.

3. A kezelt Személyes adatok köre

3.1. A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név,
lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, a Felhasználó által megrendeléseikor
vásárolt termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a
Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználónak a törzsvásárlói program keretében
létrehozott törzsvásárlói azonosítója.

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett
esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

3.3. A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb
színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a
Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a
cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul
veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az Adatkezelésre a www.primero.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett
hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra
kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett
önkéntes hozzájárulása.

4.2. Az Adatkezelés célja a www.primero.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja a Társaság internetes
oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott
tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai
fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele
során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói
csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott
tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

4.4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő
kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó
előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail
címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről
kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail
címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót
terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az Adatkezelés elvei

5.1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

5.2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő
módon nem szabad felhasználni.

5.3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak,
azon nem terjeszkedhetnek túl.

5.4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó
azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

5.5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban
tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy
véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés
megakadályozására.

6. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

6.1. Primero Kft. szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges
Személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz
kötötten használja fel.

6.2. A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv.
rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli,
és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt
rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő
felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb
adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen szabályzat
10.3 pontjában foglalt adattovábbítási esetek.

6.3. A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás
szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság
érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek
számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

6.4. A Társaság rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal,
sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.5. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely Személyes adatának
felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé,
amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken
túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem
jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás
önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő
jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes
adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás
megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésből továbbítással
vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

6.6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és
ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára,
hogy a felhasználást megtiltsa.

6.7. A Primero Kft. mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a
jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az
érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi
magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a
nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

6.8. A Primero Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról,
megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az
eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok
védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan
harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak
felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6.9. Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat
az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

6.10. A Társaság mint Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha (i) annak kezelése jogellenes; (ii) a
Felhasználó Személyes adatának törlését kéri; (iii) a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez
az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (iv) az
Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt; (v) a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

6.11. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

6.12. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni kell, akik részére korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbításra
került. Az értesítés az Adatkezelő mellőzheti, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a
Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

6.13. Ha a Társaság, mint Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a
Felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz ill. a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

7. Az Adatkezelés időtartama

7.1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a
Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik. A törlés
időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10
munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó
által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult
a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul
törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén
jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
7.2. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a
szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a Társaság, mint Adatkezelő részéről,
amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A
Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli
kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti. A Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
7.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a
generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt
időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen,
automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által
kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes
adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott,
úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

8. Rendelkezés Személyes adatokkal

8.1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a
szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal
közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak
módosításával mondható le.

8.2. Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó
oldalon történő módosítással is.

8.3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi
(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9. Adatfeldolgozás

A Primero Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt
Személyes adatokat maga dolgozza fel.
A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a DPD futárszolgálattal (www.dpd.com székhelye: Budapest 1158 Késmárk utca 14/B.) történik.

10. Adattovábbítás lehetősége

10.1. A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa
szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely
Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen
adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető
felelőssé.

10.2. Amennyiben a Társaság a primero.hu oldalon található szolgáltatás üzemeltetését
vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa
kezelt Személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül
hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás kizárólag a már regisztrált
Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatkezelési
Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági
szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

Amennyiben a Felhasználó a Társaság honlapjain történt vásárlásához
kapcsolódó fizetéskor a Barion online fizetési rendszer kívánja igénybe venni, a
Felhasználó kifejezett, egyedi hozzájárulása alapján az alábbi Személyes adatai
kerülnek továbbításra a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.; Cg.
01-10-048552; adószáma: 25353192-2-43) részére: felhasználónév; vásárlás
összege; szállítási név, szállítási telefonszám, szállítási cím; számlázási név,
számlázási e-mail, számlázási telefon, számlázási cím. A hozzájárulás alapján a
Felhasználó elfogadja a Barion Payment Zrt. Általános Szerződés Feltételeit. A
továbbításra került Személyes adatokat a Barion Payment Zrt. saját adatvédelmi
szabályzata alapján kezeli.

10.3. A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt Személyes
adatok továbbításának időpontját, az Adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított
Személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.


11. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot
egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően
valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban)
tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott
adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs
szükség.

12. A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan

12.1. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor
írásban, az Adatkezelő címére (5005 Szolnok, Pf.: 61) küldött ajánlott vagy
tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az webshop@primero.hu
 címre küldött e-mailben

tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint
hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés
kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az
Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és
címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak
továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó
adatait.

12.2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb
időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a
kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

12.3. A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót,
továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az
érintett jogos érdekét nem sérti.

12.4. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen,
a) ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a Személyes adatot
átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint.

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság, mint Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban
tájékoztatja.
Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést – beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is – megszünteti és a Személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes
adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet,
illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

13. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően
kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@primero.hu e-mail címen.